top of page

PRIVACY BELEID

Privacybeleid

Deze ‘’Privacy Verklaring’’ regelt hoe Lèmonie et Maman persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten. Hoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat je als gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Wij nodigen u uit om deze Privacy Verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Lèmonie et Maman op dit gebied kent en daarnaast op de hoogte bent van uw eigen rechten ten opzichte van Lèmonie et Maman met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze website (http://www.lemonieetmaman.be , hierna de “Website”), onze diensten gaan wij ervan uit dat u met deze Privacy Verklaring akkoord gaat. Indien niet, bent u niet langer gerechtigd de Website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten.

De Privacy Verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de Website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11 november 2022.


Algemeen
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Lèmonie et Maman de wettelijke voorschriften na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Lèmonie Et Maman, Nick Vanden Berghe, met maatschappelijke zetel te Begonialaan 24, 9870 Zulte en ingeschreven in het K.B.O. onder 0865.774.884
 
Persoonsgegevens die u ons meedeelt
Categorie 1: Uw IP-adres bij gebruik van de Website van Lèmonie et Maman.
Categorie 2: Uw contactgegevens, zoals: voornaam, achternaam, e-mailadres en andere persoonsgegevens of kenmerken bij het aanmaken van een account op onze Website
Categorie 3: De gegevens over uw (eerdere) bestellingen indien u een bestelling plaatst op de Website. 
Categorie 4: Uw e-mailadres wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zonder een account aan te maken.
Categorie 5: Uw adresgegevens en betalingsgegevens wanneer u een bestelling plaatst op onze Website.
Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u inlichtingen vraagt bij onze klantenservice
 
Doeleinden van de verwerking
Algemene doeleinden
Lèmonie et Maman zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: Uw IP-adres gebruiken wij enkel met het oog op het verzorgen en verbeteren van onze Website waarbij uw IP-adres kan worden opgenomen in anonieme statistieken. De rechtsgrond hiervoor zijn de legitieme belangen van Lèmonie et Maman om de Website voortdurend te kunnen verbeteren.
Categorie 2 & 3: Uw voornaam, achternaam, e-mailadres en gegevens over (eerdere) bestellingen gebruiken wij met het oog op het beheer van uw account op onze Website met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens voor het toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
Categorie 4: Uw e-mailadres gebruiken wij voor het toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
Categorie 5: Uw adresgegevens gebruiken wij om de bestelling en levering van de door u bestelde producten mogelijk te maken, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u werd gevraagd. Uw betalingsgegevens zoals naam en rekeningnummer worden enkel gebruikt om de betalingen te faciliteren met als rechtsgrond de contractuele relatie tussen Lèmonie et Maman en u als klant. Deze gegevens worden enkel volledig zichtbaar verwerkt door de gereglementeerde betalingsleverancier ‘Mollie’ waarmee Lèmonie et Maman samenwerkt. Lèmonie et Maman wordt enkel op de hoogte gehouden van het feit dat de betaling al dan niet succesvol is doorgekomen.
Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt door de klantenservice om u inlichtingen te kunnen verschaffen met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. Deze gegevens vragen wij ook wanneer u een account aanmaakt om uw aankopen bij te houden, kortingen te kunnen geven en promoties door te sturen.
 
Direct marketing
Uw persoonlijke gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, zoals het toezenden van promoties en informatie via e-mail.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan Lèmonie et Maman uw gegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot Lèmonie et Maman en haar diensten.

Daarnaast kan Lèmonie et Maman uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op indirect marketing. Dit echter enkel indien u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Op vandaag maakt Lèmonie et Maman geen gebruik van indirect marketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. Je kan ook contact opnemen met Lèmonie et Maman via info@lemonieetmaman.be  daarbij gevoegd een kopie van uw identiteitskaart.

 

Doorgifte aan derden

Lèmonie et Maman zal, met het oog op het uitvoeren van de door u gevraagde dienst, beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

Zo zullen wij om uw bestelling mogelijk te maken uw gegevens doorgeven aan bezorgdiensten of om onze BTW-aangifte te vervolledigen uw gegevens overmaken aan onze boekhouder.

Met bedrijven die eventueel jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lèmonie et Maman blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Lèmonie et Maman uw persoonsgegevens moet onthullen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

Lèmonie et Maman zal in alle redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 
Duur van de verwerking
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard en verwerkt dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van wettelijke verplichtingen facturatie, btw-aangifte, enz) dienen we de meeste gegevens 7 jaar bij te houden.
Categorie 1: Uw IP-adres bij bestelling op de Website van Lèmonie et Maman wordt bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.
Categorie 2 & 3: Uw accountgegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en gegevens over uw (eerdere) bestellingen worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.
Categorie 4: Uw e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.
Categorie 5: Uw adresgegevens wanneer u een bestelling plaatst op onze Website worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent. Uw betalingsgegevens worden bij de betalingsleverancier enkel bijgehouden conform de wettelijk geregelde bewaringstermijnen.
Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u inlichtingen vraagt bij onze klantenservice worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie.  Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.
 
Uw rechten
Onder de huidige wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze uitoefenen door Lèmonie et Maman te contacteren, per mail naar info@lemonieetmaman.be met daarbij gevoegd een kopie van uw identiteitskaart. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en andere identificatienummers zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Deze kopie wordt enkel gebruikt om u te kunnen identificeren en uw verzoek te authentificeren. Daarna worden deze gegevens onmiddellijk en permanent verwijderd.
 
Recht van toegang en inzage
U kunt Lèmonie et Maman elk moment vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft te allen tijde het recht Lèmonie et Maman te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.
 
Recht van verzet
U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
U heeft het recht om Lèmonie et Maman te vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.
 
Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de rechtsgrond van de verwerking uw voorafgaande toestemming is, heeft u het recht om deze in te trekken.

Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult evenmin door ons aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lèmonie et Maman tussen zit.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om vergeten te worden en uw gegevens volledig te laten deleten uit onze bestanden voor zover dit geen contractuele bepaling of verplichting van onzentwege of van uwentwege naar ons dwarsboomt. Wel zullen wij uw belangrijkste gegevens bijhouden voor redenen om te kunnen aantonen dat wij uw verzoek hebben ingewilligd. Deze lijst zal enkel 5 jaren worden bijgehouden. Daarna heeft u niet langer het recht ons te vragen te bewijzen dat wij uw verzoek hebben ingewilligd.

Recht om klacht in te dienen
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
 
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

Lèmonie et Maman heeft alvast de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- SPF (of Sender Policy Framework is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
- DNSSEC (of Domain Name System Security Extensions)is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 
In geen geval kan Lèmonie et Maman dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. U garandeert dat u op rechtmatige wijze de toestemming heeft bekomen van de mensen die op de door u ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen en dat u Lèmonie et Maman dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Lèmonie et Maman wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 
Toegang door derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Verklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbank van Kortrijk is exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Verklaring.

bottom of page